การประชุมวิชาการ
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อการประชุม การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 22 -26 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสจ. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคน้อยกว่า 5 ปี และ เจ้าหน้าที่ของ อย. รวม 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระจายอำนาจการดำเนินงานไปยังหน่วยบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มอบอำนาจภารกิจบางส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ส่วนภูมิภาค และได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย เพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมไปถึงการตรวจสอบ ติดตาม กรณีร้องเรียนเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการสืบสวนประมวลหลักฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานปฏิบัติงานเดียวกันทั้งประเทศ
คำสำคัญ
สมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด