การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
วันที่จัดการประชุม 28 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคซึ่งสามารถป้องกันได้อย่างน้อย 25 ชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งปอด เป็นต้น ทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่สูบบุหรี่ในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลกได้ประมาณการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ของประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2541 เป็น 4.9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2546 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 สำหรับประเทศไทยนั้นจากสรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบว่าอัตราของผู้สูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 32.0 ในปี พ.ศ.2534 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตามพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 21.36 โดยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่รวม 11,511,611 ราย โดยภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ต่อวันเฉลี่ยต่อวัน 10 มวนขึ้นไปเท่ากับร้อยละ 55.53 ซึ่งจัดเป็นผู้ที่ติดนิโคตินที่จําเป็นต้องใช้ยาในการบําบัดโรคติดบุหรี่ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาทางการแพทย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการสูบบุหรี่เท่ากับ 43.6 พันล้านบาท จะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาหลักหนึ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสนใจ
ร้านยา รวมถึงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ร้านยาเภสัช มอ.) เป็นหนึ่งในสถานบริการทางสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากให้บริการโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาที่มีความรู้ความชำนาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลิกบุหรี่ทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา รวมทั้งมีความใกล้ชิดกับชุมชนทำให้ผู้สนใจเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และมีเวลาเพียงพอในการให้คำแนะนำและติดตามผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริการเลิกบุหรี่ในร้านยาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยาให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยา
ร่วมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้น ทางโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ เขต 12 สงขลา ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
(คภยส.) จึงจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่” ครั้งนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการให้บริการเลิกบุหรี่ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยา
คำสำคัญ
เภสัชกร ร้านยา งานเลิกบุหรี่