การประชุมวิชาการ
การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
ชื่อการประชุม การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮาส์
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, ผู้ประกอบการร้านยา, ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ง่าย ความเข้าใจและการใช้ยาอย่างเหมาะสมช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตผลและมีการใช้ยาที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
ใช้ยา ถูกต้อง
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานประชุมดังกล่าวได้ที่ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยะลา (คุณปรวีร์ 073-242-180)