การประชุมวิชาการ
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
ชื่อการประชุม Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok
วันที่จัดการประชุม 24 -25 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย pharmacy researchers, industrial pharmacists/scientists, academics, students, and any interested persons
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) is the collaborative effort of several international associations concerning pharmaceutical science and pharmacy schools which intend to give an opportunity for pharmacy researchers, industrial pharmacists/scientists, academics, students, and any interested persons from various institutes in the Asia-Pacific region to present their research work via oral or poster presentations and to share their knowledge and experiences with other participants under the main theme of “Pharmaceutical Innovation and Translational Research for Human Health” Aside from the presentations, some special lectures will be delivered by distinguished and invited guests in the areas as follows:
- Biopharmaceutics and pharmacokinetics
- Preformulation and physical pharmacy
- Biotechnology, biopharmaceutical process and development
- Drug delivery, drug design and development
- Pharmaceutical manufacturing technology and engineering
- Quality assurance and management
- Cosmeceuticals and cosmetics
- Natural products and phytochemistry
- Medicinal chemistry and analytical chemistry
วัตถุประสงค์
To updated the latest technologies in research and development of pharmacy discipline.
คำสำคัญ
PST 2018, pharmaceutical science, innovation
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ที่ http://www.pst2018.com/register/register.php