การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-002-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่จัดการประชุม 21 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100-150 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสาคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทาง
สาธารณสุชในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจาเป็นและสาคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจานวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจาเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่
โรคกรดไหลย้อน ภาวะปวดท้อง dyspepsia โรคกระเพาะอาหาร ภาวะท้องผูก ในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยโดยสรุปได้, มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทาง
เดินอาหารและให้คาแนะนาในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
สาหรับปัญหาที่พบบ่อยในโรคตับนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคตับ สาเหตุที่สาคัญของโรคตับ และ โรคตับคั่งไขมันซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคตับที่สาคัญที่สุดในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการให้คาแนะนาเบื้องต้น สาหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับที่พบได้บ่อย
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร หรือโรคตับอักเสบ และให้คาแนะนาในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความจาเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ
โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหาร, อาการท้องผูกเรื้อรัง, ไขมันคั่งตับ, ตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง