การประชุมวิชาการ
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-056-03-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกรประจำสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน, คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เภสัชกรประจำแหล่งฝึกศูนย์บริการสาธารณสุข สำนั
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างเภสัชกรที่มีคุณภาพออกไปในภาคส่วนต่างๆของสังคม กระบวนการพัฒนาและการสร้างเภสัชกรที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยกระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎี ภารปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และการฝึกทักษะเพิ่มสร้างเสริมประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในช่วงชั้นปีต่างๆ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในชั้นปีที่ 6 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่นิสิตจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติงานจริงก่อนการออกไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคตอันใกล้ต่อไป
คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน เห็นควรให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นเภสัชกรจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
• ให้นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึก
• เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต อาจารย์แหล่งฝึก และคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
• นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อพัฒนางานด้านเภสัชกรรมชุมชน และยกระดับวิชาชีพเภสัชกรรม
• ทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ แก่อาจารย์แหล่งฝึกและนิสิต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรศุภฤกษ์ โกวินธนพัฒน์ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย