การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-006-07-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 18 -20 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนจำกัดไม่เกิน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การก้าวไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับนานาชาติในด้านเภสัชกรรมปฎิบัติ (pharmacy practice) ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านการพูดและการเขียนจดหมายหรือ emails ตลอดจนการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและองค์กรต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตระหนักถึงมารยาทสากลที่ดีในการสื่อสารหรือนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษที่ทรงพลัง (Powerful English) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กรที่นำเสนอข้อมูล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนมรรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารทางเภสัชกรรมปฎิบัติอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความกับกลุ่มเป้าหมายเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
Powerful English, Skills for Success in Pharmacy Practice
วิธีสมัครการประชุม
Online