การประชุมวิชาการ
Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
ชื่อการประชุม Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง Infinity Room โรงแรม Pullman Hotel กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 03 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และผู้สนใจ ประมาณ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม การคัดเลือกยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความคุ้มค่าในการใช้ ในปัจจุบันนี้มีการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จะต้องมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกรอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) กรอบการตัดสินดังกล่าวเป็นสิ่งที่เภสัชกรโรงพยาบาลจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการอย่างแท้จริงเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อสินค้าทางเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นอย่างมากและข้อบังคับใช้ในบางมาตรายังเป็นเป็นที่สงสัยต่อผู้นำไปปฏิบัติ

ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลอันจะเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกร ผู้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานต้นสังกัด
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำ E-bidding เพื่อการคัดเลือกยา Epoetin เข้าโรงพยาบาล รวมถึงการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในรายละเอียดของ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำสำคัญ