การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-004-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 07 -22 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 20
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 33 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทบาทการทำงานของเภสัชกร จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน ทั้งในด้านการรักษา ป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ การทำงานในบทบาทดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีมุมมองที่สามารถทำให้เข้าใจต่อวิธีคิด พฤติกรรมของมนุษย์ และมีมุมมองที่เข้าใจโครงสร้างทางสังคม การใช้แต่เพียงองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ล้วนๆ นอกจากจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญาได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังอาจสร้างปัญหาบางอย่าง เพราะขาดความเข้าใจต่อมนุษย์และสังคมขึ้นมาได้
การให้มุมมองต่อมนุษย์และสังคม ผ่านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา จึงเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการทำงานของ
เภสัชกรในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ต่อแนวคิด ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแลกเปลี่ยนตามมุมมองของแนวคิด ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำสำคัญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
Online