การประชุมวิชาการ
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
ชื่อการประชุม การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเมืองพะเยา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 22 -24 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกสาขาอาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว มีการกล่าวกันว่า “อาหารเป็นยา” จนมาถึงในยุคปัจจุบัน ยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นว่า อาหารเป็นทั้งยาและอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งต่อมาเรียกว่า อาหารฟังชั่น (functional foods) ซึ่งเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากมีอัตราความเจ็บป่วยและกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงและแพร่ระบาดมากขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มอาการโรคทางเมตะบอลิก เป็นต้น
โดยพื้นฐานทางโภชนาการ อาหารทั่วไปประกอบด้วยสารอาหาร 5 หมู่ ที่ให้พลังงานส่งเสริมการเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย แต่ “อาหารสุขภาพ” มีความหมายและสำคัญมากกว่านั้น คือ เป็นอาหารที่มีสารประกอบจำเป็นมากและมีประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพ นอกเหนือจากอาหารธรรมดา ส่วนมากใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่คนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ”อาหารสุขภาพ” กับผลกระทบต่อร่างกาย และการดำรงชีวิต
นักวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และด้านเภสัชศาสตร์ สามารถค้นหาสาเหตุ กลไกระดับโมเลกุล และหาทางป้องกัน แก้ไข ลดความเสี่ยงของโรคทั้งหลายที่เกิดจากความพร่องทางโภชนาการ รวมทั้งการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์”อาหารสุขภาพ” อย่างเหมาะสมและสมดุลได้
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียมีผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ ๆด้าน”อาหารสุขภาพ” ระยะที่ผ่านมา มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการพบปะระหว่างนักวิจัย มีการนำเสนอ การแลกเปลี่ยน และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยดังกล่าว ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ และในวารสารวิจัยให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีนานาชาติให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ทันสมัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จากการวิจัยด้านอาหารสุขภาพ ระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าประชุมที่มาจากประเทศต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอาหารสุขภาพ และเพื่อการเผยแพร่และการแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากนวัตกรรมของอาหารสุขภาพ สามารถถ่ายทอดผู้เกี่ยวข้อง สู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องและการประยุกต์ใช้ต่อไป
คำสำคัญ
Functional food, Nutraceutical product, Cosmeceutical product, Health, Disease
วิธีสมัครการประชุม
http://www.iffa.up.ac.th/Registration.aspx