การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-012-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
วันที่จัดการประชุม 27 -28 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2568 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการวินิจฉัย ป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหา ในการดูแล รักษาสุขภาพ ของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิต มีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
สังคมผู้สูงอายุ, การรักษาด้วยยา, สมุนไพร, โภชนาการในผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/1xcZ3p24eJKgCw1I2