การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร และบุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโภชนาการเด็กร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ
ประจำปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร ตลอดจนผู้ที่บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพในการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
๑. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่ทันสมัยและถูกต้อง
๒. นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Pediatric Nutrition 2018, Hot Topics, ชมรมโภชนาการเด็ก, Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ : หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขา ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๖ ห้อง ๖๑๖ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ประสานงาน : นางสาวพรรณี พงศ์เชี่ยวบุญ โทร.๐๘๑-๘๑๑-๖๐๕๕ หรือ ๐๒-๒๐๑-๑๗๗๕