การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 06 -09 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอด 100 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้นในโอกาสที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ในปีที่ 101 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine) เรื่อง Theory to Clinical Practice ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้เรียนรู้การนำทฤษฏี ไปใช้ในการปฏิบัติจริง รวมถึงทักษะที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม ทันสมัย และคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้เรียนรู้การนำทฤษฏี และทักษะที่เหมาะสมและทันสมัย ไปใช้ในการปฏิบัติจริง
3.2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
3.3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน 1.ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน 2. ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท