การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-003-06-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -22 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ อย่างน้อย 150 คน 2. คณาจารย์และ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรม นอกจากการคัดเลือก จัดหา และจัดระบบการจ่ายยาแล้ว ยังมีการพัฒนาบทบาทด้านการดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพทั่วไป การติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารด้านโรคและแนวทางการรักษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและแนวความคิดใหม่ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ในด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งการนำมาใช้ทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การใช้ยาสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนัก
บริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ ในรายวิชา 550463 ยาใหม่และแนวคิดใหม่ ให้นักศึกษาประเมินรายวิชาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องยาและแนวความคิดใหม่
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาใหม่ และแนวความคิดใหม่
2. สามารถเปรียบเทียบยาใหม่กับยาเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ในแง่คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อดี ข้อเสีย และผลการนำมาใช้ทางคลินิก
คำสำคัญ
vortioxetine, cinacalcet, etelcalcetide, bendamustine, pembrolizumab, flu vaccine, inotrope, SGLT2 inhibitor, anti-interleukin-5, LABA, LAMA
วิธีสมัครการประชุม
งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-34244463 , 08-9918-3921