การประชุมวิชาการ
โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ชื่อการประชุม โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-004-02-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครรา
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) และเภสัชกรที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ทางจมูก โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง และโรคหืด เป็นโรคร่วมที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งพบได้มากในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยต้องทำการรักษาโรคดังกล่าวไปพร้อมกัน โรคดังกล่าวยังพบได้บ่อยในร้านขายยาเภสัชกรรมชุมชน การที่เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน สำหรับเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283, 02-218-8454 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,100 บาท