การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-003-02-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“ประเทศไทย ๔.๐” เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” มีการสร้างภาคบริการที่มีมูลค่าสูงให้มากขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก สามารถพึ่งพาตัวเองเป็นหลักได้ ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) มีการกระจายรายได้ ความเจริญ โอกาส และความมั่งคั่งสู่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์โดยทั่วถ้วน พร้อมกับตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕
รัฐบาลไทย ได้มีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบอย่างยั่งยืนและมั่นคง มีการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชนและสถาบันการศึกษากับสถาบันวิจัยให้มีการวิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถนำผลการศึกษาวิจัยออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้สมุนไพรเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยการสร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค ไม่เฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ยา แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป และเครื่องปรุงอาหาร ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรไทยทั้งในประเทศ และเพิ่มโอกาสขยายช่องทางธุรกิจสมุนไพรไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย
ในวโรกาส “๑๐๐ ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการที่จะเผยแพร่เกียรติคุณและระลึกถึงคุณูปการของ เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต ซึ่งตลอดช่วงชีวิตของท่านได้อุทิศตน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ที่อบรม สั่งสอนให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นิสิต นักศึกษา ประชาชน มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านวิชาการ การวิจัยและการใช้สมุนไพรของประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “องค์ความรู้สมุนไพร...เพื่อประเทศไทย ๔.๐” เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมุนไพร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ ต่อยอดใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม สมุนไพรให้มีมูลค่าสูงต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวน และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283, 02-218-8454 หรือ E-mail: ce@pharm.chula.ac.th หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://pharmce.weebly.com/ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน การประชุมแบบบรรยาย คนละ 1,000.00 บาท