การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-002-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และเภสัชกรรมทำให้อัตราการตายจากความเจ็บป่วยลดลง ความเจ็บป่วยจากโรคติดเชื่อสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ และโรคติดเชื้อสามารถป้องกันได้ด้วยการให้วัคซีน สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยนั้นจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญของโรคติดเชื้อ เนื่องจากผู้สูงวัยมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการใช้วัคซีนป้องกันโรคจึงเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพ วัคซีนสำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะแตกต่างจากวัคซีนสำหรับคนทั่วไปทั้งในด้านชนิด ขนาด หรือวิธีการให้ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยบางชนิด ปริมาณแอนติเจนสูงกว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับคนทั่วไป ในทางกลับกันวัคซีนห้องกันโรคปอดบวม (pneumococcal vaccine) สำหรับผู้สูงวัยมีชนิดของแอนติเจนน้อยกว่าวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมสำหรับเด็ก
เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 101 ปี ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาและฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเภสัชกรในการเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัยโดยการให้ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย นี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย สามารถให้คำแนะนำและปฏิบัติงานในร้านยา โรงพยาบาล และ/หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความมั่นใจในการใช้วัคซีนสำหรับผู้สูงวัยได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญและวัคซีนชนิดต่างๆ ในผู้สูงวัย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวัคซีน อาทิ การให้คำปรึกษาในการเก็บรักษา การให้วัคซีนชนิดต่างๆ ในผู้สูงวัย การเฝ้าติดตามอาการไม่พึงประสงค์ การเกิดอันตรกิริยาระหว่างวัคซีนและ/หรือยา ความปลอดภัยจากการให้วัคซีน รวมถึงประสิทธิผลของวัคซีน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283, 02-218-8454 หรือ E-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000.00 บาท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500.00 บาท หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561