การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-001-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 07 -09 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 150 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในด้านการจัดการระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล แนวทางปัจจุบันในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ยาที่ทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันและการรักษาภาวะดังกล่าว การเลือกน้ำตาเทียมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ป่วย การประเมินและแนวทางการรักษาภาวะซึมเศร้า การฟื้นฟูผิวหน้าแบบ non-invasive ประเด็นที่ควรคำนึงในการพิจารณาคุณภาพยา แนวทางในการดูแลและรักษาผู้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรัง การวินิจฉัยและการรักษาในผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ การรักษาผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน การทดสอบและการแปลผลความไวของยาต้านจุลชีพ ประเด็นและปัญหาที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพยา วิธีการการทบทวนวรรณกรรมที่เหมาะสม มาตรฐานและแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานประเภท2 บทบาทเภสัชกรในการจัดการกลุ่มยากดภูมิและยากันชัก การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยารวมถึงการนำเภสัชพันธุศาสตร์มาร่วมประเมินการแพ้ยา ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
RCCP II, Clinical Pharmacy, ประชุมวิชาการ, Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
• ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท - ติดต่อที่ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ประสานงานโครงการ เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา โทร. 02-201-1270 เภสัชกรหญิงศุภศิล สระเอี่ยม โทร. 02-201-1270 เภสัชกรหญิงพาขวัญ ปุณณุปูรต โทร. 02-201-1270