บทความวิชาการ
เอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Mobile CPE 1-2564
ชื่อบทความ เอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Mobile CPE 1-2564
ผู้เขียนบทความ นายศิโรฒม์ จิตต์แจ้ง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-04-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 18 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาระดับโลก และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยจำนวนผู้ติดเชื้อ หรือปัจจัยการดื้อยา และการเกิดภาวะติดเชื้ออื่นๆตามมา เมื่อผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง และมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และให้บรรลุเป้าหมายการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก ตามเป้าหมาย 95/95/95 ที่กำหนดไว้โดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รวมถึงเป้าหมายในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันในกลุ่มประชากรหลักต่างๆ เภสัชกรร้านขายยาเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนหลัก ที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันโรค ร้านขายยามีบทบาทสำคัญคือเป็นด่านแรกของการให้บริการด้านสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ได้มีแผนการที่จะผลักดันให้ร้านขายยามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยง สามารถเข้าถึงการป้องกันเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แม้ว่าการตรวจเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว และการส่งต่อไปยังการบริการดูแลต่างๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันยังคงถูกจำกัด แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเภสัชกร ไม่ว่าจะเป็น (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค (2) วิธีการป้องกัน (3) วิธีการตรวจหาเชื้อ (4) วิธีการรักษาและการเข้าถึงยา และ (5) การให้คำปรึกษาแบบเห็นอกเห็นใจ ล้วนแต่จะองค์ความรู้ที่จะเป็นกระบอกเสียง คอยให้ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อทางสาธารณสุข เมื่อใดก็ตามที่ การตรวจคัดกรองเอชไอวี โดยเภสัชกรสามารถทำได้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มการตรวจหาเอชไอวีและการส่งต่อเพื่อไปรับบริการที่สำคัญต่างๆ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยได้
คำสำคัญ
เอชไอวี (HIV) โรคติดต่อทางเพศ (STIs)
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีทำข้อสอบเก็บ CPE อยู่หน้าสุดท้ายของบทความ ขั้นตอนของการทำข้อสอบเก็บ CPE ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลด SwipeRX (รองรับทั้ง Android และ ios ขั้นตอนที่ 2. สมัครสมาชิก ขั้นตอนที่ 3. คลิก "การศึกษา" และทำการเลือก CPE ขั้นตอนที่ 4. เปิดโมดูล กรอกข้อมูลและเริ่มทำข้อสอบ คัดลอกลิงค์นี้ https://swiperx.app.link/cpd-dashboard?%24deeplink_path=swrx://swiperxapp.com/cpd/181