บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการนำส่งยา (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 1)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการนำส่งยา (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 1)
ผู้เขียนบทความ ภญ.อ.ดร.พนิตา สุวรรณน้อย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ระบบนำส่งยาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ช่วยในการนำส่งยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เพิ่มการยอมรับและความร่วมมือในการใช้ยาจากผู้ป่วย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค ระบบนำส่งยาอิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบโดยทั่วไป ได้แก่ ตัวยาสำคัญ ระบบประมวลผล และระบบพลังงาน นอกจากนี้อาจมีองค์ประกอบที่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยพัฒนาให้ระบบนำส่งยามีประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ระบบนำส่งยาอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการศึกษาและพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบนำส่งชนิดฝังใต้ผิวหนัง ระบบนำส่งยาชนิดแผ่นแปะ และระบบนำส่งชนิดแคปซูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ระบบนำส่งยาอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีคือช่วยส่งเสริมการตรวจติดตามผลการรักษาได้ อย่างไรก็ตามระบบนำส่งยาอิเล็กทรอนิกส์มีข้อควรระวังในการใช้งานที่สำคัญคือ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย รวมถึงความสามารถในการใช้งานและยอมรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในผู้ป่วยบางกลุ่มด้วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th