บทความวิชาการ
Review and management of Allergic Rhinitis
ชื่อบทความ Review and management of Allergic Rhinitis
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 11 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบ (rhinitis) เป็นภาวะที่มีการอักเสบของ nasal mucosa ผู้ป่วยมักมีอาการเช่น คัดจมูก คันจมูก จาม น้ำมูกไหล หรือมีน้ำมูกไหลลงช่องคอ โดยทั่วไปภาวะ rhinitis มักจำแนกออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามสาเหตุการเกิดได้แก่ allergic rhinitis และ nonallergic rhinitis ซึ่งโรค allergic rhinitis จัดเป็นปัญหาสุขภาพทั่วโลกที่สำคัญ โดยพบได้ในทุกเชื้อชาติและทุกช่วงอายุ คาดการณ์ว่าประชากรโลกมากกว่า 500 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรค allergic rhinitis ซึ่งโรคนี้มักส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเช่นทำให้ต้องขาดเรียนหรือไม่สามารถทำงานได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและขาดรายได้จากการหยุดทำงาน ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น allergic rhinitis ส่วนมากจะปรากฏอาการก่อนอายุ 20 ปี ในประเทศไทยพบรายงานความชุกของโรค allergic rhinitis ประมาณร้อยละ 201 นอกจากนี้โรค allergic rhinitis ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหอบหืด (asthma) ได้ บทความนี้ มีครอบคลุมถึง พยาธิสภาพของโรค, คำจำกัดความและการแบ่งชนิดของโรค, ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค, การวินิจฉัย, แนวทางการรักษา รวมถึง การใช้ยาในการรักษา allergic rhinitis
คำสำคัญ
allergic rhinitis