บทความวิชาการ
Drug Administration in Pediatrics for Community Pharmacy
ชื่อบทความ Drug Administration in Pediatrics for Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ภญ.ชนากิตติ์ อิ่มบำรุง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-019-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 05 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยาในเด็กเป็นศาสตร์การดูแลผู้ป่วยอีกแขนงหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการปรับขนาดยาในเด็ก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการปรับขนาดยาในเด็ก เเพื่อทบทวนความรู้และอัพเดตเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ให้คำปรึกษา บริการกับประชาชนในร้านยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
การปรับขนาดยา, เด็ก, เภสัชกรชุมชน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครออนไลน์ www.pharcpa.com