บทความวิชาการ
Management of Non-Communicable Diseases
ชื่อบทความ Management of Non-Communicable Diseases
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-018-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 05 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases) ร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่เภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรม, ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, เภสัชกรชุมชน