บทความวิชาการ
หน่วยการผลิตทางเภสัชกรรม (Unit operations in pharmacy)
ชื่อบทความ หน่วยการผลิตทางเภสัชกรรม (Unit operations in pharmacy)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-03-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 25 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญในการผลิตยา เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมสำหรับในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณสมบัติหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละขั้นตอนนั้นๆ นอกจากนั้น การเข้าใจถึงหลักการการทำงานของเครื่องมือในแต่ละกระบวนการ จะทำให้สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การเข้าใจหลักการและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมในแต่ละกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจากเครื่องมือนั้นๆ
คำสำคัญ