บทความวิชาการ
Assessing Insulin Adherence
ชื่อบทความ Assessing Insulin Adherence
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-013-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อหาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาสำคัญที่มักพบในผู้ที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ โดยเฉพาะยาฉีดอินซูลิน ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีและขนาดจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญในการทบทวนความรู้เรื่องการประเมินปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา, อินซูลิน, เบาหวาน
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application