บทความวิชาการ
Common use of Herbal and Dietary Supplements in Community Pharmacy
ชื่อบทความ Common use of Herbal and Dietary Supplements in Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-012-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมาขอรับคำปรึกษากับเภสัชกรในร้านยาเป็นจำนวนมาก เช่น การใช้กัญชา กัญชง ยาสมุนไพรสำหรับสตรี หรือ สมุนไพรสำหรับกระตุ้นการหลั่งน้ำนม เพื่อเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้รับบริการกลุ่มนี้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่องประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้ศึกษาได้อัพเดตเนื้อหาและนำไปให้คำปรึกษา บริการกับประชาชนในร้านยาได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานการอ้างอิงทางวิชาการ
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เภสัชกรชุมชน, กัญชา
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application