บทความวิชาการ
Management of Insomnia for Community Pharmacy
ชื่อบทความ Management of Insomnia for Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-010-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมักมาขอรับคำปรึกษาจากเภสัชกรชุมชน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับปัญหาการนอนไม่หลับและการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับสำหรับเภสัชกรชุมชน เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้ศึกษาได้อัพเดตเนื้อหาและนำไปให้คำปรึกษา บริการกับประชาชนในร้านยาได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานการอ้างอิงทางวิชาการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
คำสำคัญ
นอนไม่หลับ, เภสัชกรชุมชน, ข้อควรระวัง
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application