บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงสุขภาพ การป้องกัน รักษาโรค หรือความเจ็บป่วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับบริการมาขอรับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หลากหลาย ที่มาและหลากหลายข้อบ่งใช้ เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน คุณภาพและขึ้นทะเบียนน่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้ได้ตรงตามข้อบ่งใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิผลและความปลอดภัย พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ได้จัดการทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในเรื่องนี้ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่เภสัชกรชุมชน เพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนในการเลือกใช้และให้คำแนะนำการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, หลักฐานเชิงประจักษ์