บทความวิชาการ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเตรียมยาเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปาก
ชื่อบทความ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเตรียมยาเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปาก
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. กนกพร บูรพาพัธ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากเป็นยาเม็ดที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถแตกตัวหรือละลายได้อย่างรวดเร็วในน้ำลายและผู้ป่วยสามารถกลืนได้โดยไม่ต้องดื่มน้ำตาม จึงเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่มได้ การเตรียมยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากสามารถทำได้หลายวิธีการ ซึ่งแต่ละวิธีอาศัยหลักการที่แตกต่างกันในการทำให้ยาเม็ดมีการแตกตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้สารช่วยแตกตัวชนิดที่เหมาะสม การใช้สารช่วยชนิดที่ละลายน้ำได้ดีมากในตำรับ และการเตรียมยาเม็ดที่มีความพรุนมาก ในปัจจุบันมียาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีขายในท้องตลาดมากขึ้น ซึ่งมีทั้งยาเม็ดที่ผลิตได้โดยเทคนิควิธีพื้นฐาน เช่น การตอกอัดเป็นเม็ดโดยตรงหรือการทำแกรนูลเปียก และการผลิตโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น การทำแห้งแบบเยือกแข็ง หรือ การพิมพ์ 3 มิติ บทความนี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการเตรียมยาเม็ดแตกตัวเร็วในช่องปากที่มีการศึกษาและจดสิทธิบัตรแล้ว
คำสำคัญ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก เทคโนโลยีการเตรียมยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก