บทความวิชาการ
หลักการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดสารจากพืชสมุนไพรด้วยอัลตร้าซาวด์
ชื่อบทความ หลักการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดสารจากพืชสมุนไพรด้วยอัลตร้าซาวด์
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-001-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พืชสมุนไพรถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นมาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบันสารสำคัญจากพืชสมุนไพรถูกนำมาพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันหลายรายการ การสกัดสารสำคัญออกจากพืชสมุนไพรเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนายาจากสมุนไพร ปัจจุบันมีการใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร เนื่องจากใช้เวลาการสกัดน้อยและมีประสิทธิภาพสูง บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการของการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรด้วยอัลตร้าซาวด์ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดสารด้วย อัลตร้าซาวด์ ซึ่งจะต้องมีการหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้การสกัดสารมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และในส่วนท้ายของบทความจะมีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรโดยการใช้อัลตร้าซาวด์ด้วย
คำสำคัญ
อัลตร้าซาวด์ การสกัด สมุนไพร