บทความวิชาการ
The efficacy of imipramine in functional gastrointestinal disorders
ชื่อบทความ The efficacy of imipramine in functional gastrointestinal disorders
ผู้เขียนบทความ ภญ.ธาริณี เที่ยงสกุล, อ.ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-004-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Imipramine เป็นยาในกลุ่ม Tricyclic antidepressants (TCAs) ออกฤทธิ์ยับยั้ง norepinephrine และ serotonin reuptake transporter ส่งผลเพิ่มระดับสารสื่อประสาท norepinephrine และ serotonin จึงมีฤทธิ์ในการลดปวดได้ ปัจจุบันได้มีคำแนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม TCAs เป็นยาสำหรับรักษาอาการปวดจากภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายหรือ functional gastrointestinal disorders (FGIDs) ในทุกอาการย่อย โดยมีสมมติฐานว่ายากลุ่ม TCAs เป็น neuromodulatory agents ออกฤทธิ์บริเวณ brain-gut axis ส่งผลให้อาการปวดจาก FGIDs ดีขึ้นได้ จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Imipramine ในการรักษา FGIDs ยังพบไม่มากนัก การศึกษาในปี ค.ศ. 2009 พบว่า imipramine สามารถลดอาการปวดของภาวะ Irritable bowel syndrome (IBS) ได้อย่างมีนัยสำคัญในการวิเคราะห์แบบ per-protocol (p=0.037) ส่วนการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 ในกลุ่มผู้ที่มีอาการ esophageal hypersensitivity และ functional heartburn พบว่ายาไม่มีประโยชน์ในการลดอาการกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับ placebo (p=0.98 และ 0.72 เมื่อวิเคราะห์แบบ intention-to-treat และ per-protocol ตามลำดับ) และการศึกษาปี ค.ศ. 2018 พบว่า Imipramine สามารถลดอาการปวดในกลุ่ม functional dyspepsia ในสัปดาห์ที่ 12 ได้อย่างมีนัยสำคัญ (p=0.0051 และ 0.018 เมื่อวิเคราะห์แบบ intention-to-treat และ per-protocol ตามลำดับ) เมื่อเทียบกับ placebo ด้านอาการไม่พึงประสงค์ พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยของ impramine ได้แก่ ท้องผูก ปากแห้ง และใจสั่น แม้จะไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง แต่อย่างไรก็ตามยังควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
คำสำคัญ
Imipramine, functional gastrointestinal disorders, tricyclic antidepressants