บทความวิชาการ
แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ชื่อบทความ แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้เขียนบทความ ภก.ชาญเกียรติ์ เพียรชนะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-004-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 22 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนทั่วโลก แม้ในปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดโรคอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะในรายงานของประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดที่รอดชีวิตจากโรคนี้ได้ แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอัตราการตายสูงมาก แต่ก็สามารถป้องกันได้ เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยตรงและสามารถให้คำแนะนำในการป้องกันโรคได้ หากมีผู้ป่วยถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ กัดหรือข่วน ควรแนะนำการดูแลรักษาบาดแผลให้เหมาะสม และการฉีดวัคซีนและ/หรืออิมมูโนโกลบูลินอย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้ง การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักด้วย
คำสำคัญ
โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกัน การดูแลรักษา ผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า rabies vaccine