บทความวิชาการ
แนวทางการประเมินงานวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยเครื่องมือแคสพี
ชื่อบทความ แนวทางการประเมินงานวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยเครื่องมือแคสพี
ผู้เขียนบทความ ณัฐ นาเอก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-002-11-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 15 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
งานวิจัยในรูปแบบสุ่มที่มีการควบคุม (randomised controlled trial; RCT) แม้จะมีความน่าเชื่อถือสูงสุดในระดับของงานวิจัยปฐมภูมิ (primary literature) แต่การไม่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดี อาจทำให้ผลการวิจัยผิดพลาดอันเนื่องมาจากอคติที่แฝงอยู่ได้ ดังนั้นการประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย RCT จึงเป็นทักษะพื้นฐานที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพึงมี ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของ RCT หลายชนิด โดยเครื่องมือแต่ละชนิดก็มีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ในบทความฉบับนี้จะแนะนำเครื่องมือแคสพี (critical appraisal skill programme; CASP) เนื่องมาจากมีข้อคำถามเพียง 11 ข้อจึงง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้เครื่องมือยังครอบคลุมประเด็นคำถามสำคัญไว้อย่างครบถ้วน แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดก็ตาม ผู้อ่านจะต้องสรุปคำตอบของข้อคำถามที่สำคัญสามข้อให้ได้ ซึ่งได้แก่ 1) ผลลัพธ์การจากศึกษามีความตรงหรือไม่ 2) ผลลัพธ์จากการศึกษาเป็นอย่างไร และ 3) จะประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวกับผู้ป่วยได้อย่างไร (หรือผลการศึกษาจะช่วยท้องถิ่นหรือไม่) ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือการเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความถูกต้องและประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยนั่นเอง Although a randomised controlled trial (RCT) is universally accepted as the most trustworthy study design of primary literature, without a vigorous methodology, its findings can be biased and misleading. Therefore, critical appraisal is an essential skill for all health care professionals. Currently, there are several tools available for critically appraising RCT with their unique strengths and limitations. In this article, an appraisal tool called ‘critical appraisal skill programme’ (CASP) is introduced since it contains only 11 questions, making it easy to adopt. Besides, the tool covers the main issues in criticising RCT. Regardless of a chosen device, readers should ultimately be able to answer three following critical questions: 1) Are the results valid? 2) What are the results? and 3) How can the results be applied to the patients (or will the results help locally)? The goal is for clinicians to endorse the right evidence and undertake proper implementation to maximise the benefit for patients.
คำสำคัญ
การวิจัยแบบสุ่มที่มีการควบคุม การประเมินความน่าเชื่อถือ เครื่องมือแคสพี