บทความวิชาการ
ประโยชน์ของโคนต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ต่อภาวะโรคข้อเสื่อม
ชื่อบทความ ประโยชน์ของโคนต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ต่อภาวะโรคข้อเสื่อม
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์, ภ.บ., ภ.ม., Ph.D. ภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-006-11-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 01 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 การรักษาโดยใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุอาจเกิดอาการข้างเคียง ดังนั้น การใช้พืชสมุนไพรจากธรรมชาติที่หาได้ในประเทศ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรได้อีกด้วย ต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 เป็นสายพันธุ์ที่ถือกำเนิดในประเทศไทย ใบใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงหนอนไหม ส่วนผลใช้บริโภคในรูปผลสด หรือแปรรูป แต่โคนต้น เป็นส่วนที่เหลือทิ้ง หรืออาจนำไปใช้ทำฟืน จากงานวิจัยพบว่า โคนต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ปกป้องการสลายของกระดูกออ่อน และระงับปวด ซึ่งมีศักยภาพในการบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อม
คำสำคัญ
ประโยชน์ของโคนต้นหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ต่อภาวะโรคข้อเสื่อม