บทความวิชาการ
การดูแลรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
ชื่อบทความ การดูแลรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
ผู้เขียนบทความ พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-003-10-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 18 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (overactive bladder, OAB) เป็นภาวะความผิดปกติที่มีอาการแสดงออกทางความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ประกอบด้วยอาการปัสสาวะเร่งรีบ (urgency) เป็นอาการสำคัญ มักจะมีอาการปัสสาวะบ่อย (frequency) ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน (nocturia) ร่วมอยู่ด้วย โดยอาจมีปัสสาวะเล็ดราดตามหลังอาการปัสสาวะเร่งรีบ (urge incontinence) ร่วมด้วยหรือไม่มีก็ได้ สาเหตุและกลไกการเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินมีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากความผิดปรกติที่กระเพาะปัสสาวะเอง ระบบประสาทส่วนกลางและฮอร์โมน ภาวะ OAB ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันรวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน จนอาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลตามมาได้ ทางชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย (Thai Continence Society, ThCS) ได้จัดทำ “คำแนะนำสำหรับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินในประเทศไทย โดยชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย” เพื่อยกระดับการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินให้มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย
คำสำคัญ
ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน, Overactive bladder, OAB, ปัสสาวะรีบเร่ง, ปัสสาวะบ่อย