บทความวิชาการ
การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
ชื่อบทความ การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
ผู้เขียนบทความ ภญ.กัลยรัตน์ สุสันฐิตพงษ์, อ.ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-011-09-2563
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 24 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางรายอาจมีอาการรุนแรง และเกิดภาวะพายุไซโตไคน์ (cytokine storm) ซึ่งเป็นภาวะที่มีการหลั่งไซโตไคน์ออกมาเป็นจำนวนมากจากการเกิดกระบวนการอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์ลิวคิน 6 (interleukin-6: IL-6) ที่เป็นไซโตไคน์หลักที่หลั่งออกมาเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบจากบริเวณที่ติดเชื้อ และกระจายไปส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ทำให้อวัยวะหลายระบบทำงานล้มเหลวจนนำไปสู่การเสียชีวิต จึงได้มีการนำยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณอินเตอร์ลิวคิน 6 เช่น tocilizumab มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีภาวะพายุไซโตไคน์หรือระดับอินเตอร์ลิวคิน 6, C-reactive protein สูง ซึ่งค่าทางห้องปฏิบัติการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการบ่งชี้ความรุนแรงของโรคได้
คำสำคัญ
อินเตอร์ลิวคิน 6, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, COVID-19, ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณอินเตอ
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe