บทความวิชาการ
การตรวจและติดตามวัดระดับยา tacrolimus
ชื่อบทความ การตรวจและติดตามวัดระดับยา tacrolimus
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภญ.รจเรศ นิธิไพจิตร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-09-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 06 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Tacrolimus หรือ FK506 เป็นยากดภูมิคุ้มกันในกลุ่ม calcineurin inhibitor ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ cyclosporine ซึ่งค้นพบหลังจาก cyclosporine ประมาณ 10 ปี ใช้กดภูมิคุ้มกันในผู้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ตับ ไต และ หัวใจ เป็นต้น tacrolimus มีช่วงการรักษาแคบ และมีพิษสูง โดยเฉพาะพิษต่อไต (1) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงเภสัชจลนศาสตร์ของยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจและติดตามวัดระดับยาของ tacrolimus ในผู้ป่วย
คำสำคัญ
tacrolimus