บทความวิชาการ
โควิด-19 โคโรนาไวรัส สงครามที่มองไม่เห็น (COVID-19: An Invisible War against Coronavirus)
ชื่อบทความ โควิด-19 โคโรนาไวรัส สงครามที่มองไม่เห็น (COVID-19: An Invisible War against Coronavirus)
ผู้เขียนบทความ รัชดา โตอนันต์ และ ธนศักดิ์ ประเสริฐสาร
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-005-08-2563
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ส.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 27 ส.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นับตั้งแต่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า โควิด-19 (โควิด-19) ได้สร้างความเสียหายต่อทั้งสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีรายงานจำนวนผู้ป่วย 3,515,116 รายใน 215 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิต 243,540 ราย(1) บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ความรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ และแนวทางการรักษา ในปัจจุบัน เพื่อหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนมีความตระหนัก สามารถป้องกันตนเอง และลดการระบาดในวงกว้างได้
คำสำคัญ
โควิด-19, โคโรนาไวรัส