บทความวิชาการ
ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ชื่อบทความ ขิง : ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ผู้เขียนบทความ ภก.อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร, ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-08-2563
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ส.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 13 ส.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ขิง เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ทางยา ซึ่งถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งการใช้ในรูปสมุนไพรเดี่ยวและยาตำรับ การควบคุมคุณภาพ (quality) เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะประกันถึงประสิทธิผล (efficacy) และความปลอดภัย (safety) ของสมุนไพร ดังนั้น หากสมุนไพรขิงไม่มีคุณภาพก็ไม่อาจจะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้ บทความนี้บรรยายเกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ การใช้ประโยชน์ทางยา และข้อกำหนดคุณภาพของขิงในตำราอ้างอิงต่างๆ รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ที่มาการพัฒนาขึ้นใหม่
คำสำคัญ
ขิง คุณภาพ บัญชียาหลักแห่งชาติ