บทความวิชาการ
ยาที่ใช้รักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ชื่อบทความ ยาที่ใช้รักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-007-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 23 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) คือ ภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญอยู่ภายนอกโพรงมดลูก ซึ่งอาจแทรกตัวอยู่ในผนังหรือกล้ามเนื้อมดลูก ทำให้เกิดการอักเสบและมีอาการปวดประจำเดือนเรื้อรัง การรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ประกอบด้วยการสังเกตอาการ การผ่าตัด (surgical) และการใช้ยา (pharmacological) ซึ่งการรักษาด้วยยาจะมีเป้าหมายหลักในการควบคุมความเจ็บปวดและควบคุมฮอร์โมนที่ทำให้เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ยาบรรเทาปวดกลุ่ม NSAIDs จะใช้ในการบรรเทาอาการปวดชั่วคราว ยากลุ่มฮอร์โมนที่มีการใช้ในการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (oral contraceptive pills; OCs), โปรเจสติน เช่น desogestrel, dienogest, depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) และยากลุ่ม gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH agonist) ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ยาตามสภาวะของผู้ป่วย เภสัชกรชุมชนมีบทบาทในการให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้น กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกติควรให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติมจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Endometriosis, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่