บทความวิชาการ
บทบาทของ Valproic acid ในฐานะยาเสริมในการรักษามะเร็ง
ชื่อบทความ บทบาทของ Valproic acid ในฐานะยาเสริมในการรักษามะเร็ง
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.สุริยน อุ่ยตระกูล
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-003-06-2563
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 มิ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 24 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยา valproic acid มีข้อบ่งใช้เป็นยากันชักและยารักษาโรคทางระบบประสาทมานานแล้ว แต่ในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยค้นพบฤทธิ์ยับยั้ง histone deacetylase (HDAC) ของยา valproic acid และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง HDAC และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทำให้ยา valproic acid ได้รับความสนใจศึกษาอีกครั้งในฐานะยารักษามะเร็ง บทความนี้จะได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ valproic acid ต่อเซลล์มะเร็ง และรวบรวมผลการศึกษาในทางคลินิกของยานี้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งประเภทต่าง ๆ เช่น มะเร็งระบบประสาท มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น
คำสำคัญ
Valproic acid, มะเร็ง, histone deacetylase, histone deacetylase inhibitor, drug repositioning