บทความวิชาการ
อินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น
ชื่อบทความ อินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น
ผู้เขียนบทความ ภญ. นีรชา พลอินทร์ รศ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-03-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 25 มี.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในประเทศไทยเป็นผู้ป่วยเด็กถึงร้อยละ 70-80 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกลไกทางระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำให้ขาดหรือมีฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินตลอดชีวิต กระบวนการรักษาด้วยยาอินซูลินเป็นหลักทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมที่จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน รวมถึงชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเด็กแต่ละวัยมีการเจริญเติบโตทางกายและจิตใจอันจะส่งผลกระทบต่อการรักษา เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการประเมินและติดตามการรักษาด้วยยาอินซูลิน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องการใช้ยา เพื่อให้สอดคล้องกับการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตและระดับน้ำตาลในเลือด ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการบริหารอินซูลินด้วยตนเอง การจัดการภาวะแทรกซ้อนอย่างปลอดภัย เพื่อให้ระดับน้ำตาลเป็นไปตามเป้าหมาย ชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ
insulin, type 1 diabetes mellitus, carbohydrate