บทความวิชาการ
มุมมองของการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพไทย (ยาน่ารู้)
ชื่อบทความ มุมมองของการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพไทย (ยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-03-2563
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มี.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ สุขภาพนับวันจะมีความสำคัญต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ และโลกมากยิ่งขึ้น จากระบบสุขภาพในปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ประชากรมีอายุยืนมากขึ้น จนเกิดสังคมของผู้สูงอายุ พร้อมๆ กับ โรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง หลายโรค และหลายยา ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับข้อจำกัดของวิทยาการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันที่ยังไม่สามารถตอบสนองความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งหมดแบบองค์รวม จึงต้องการแพทย์ทางเลือก รวมถึงสมุนไพรให้มีบทบาทต่อระบบสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อสมุนไพรไทย ที่เป็นภูมิปัญญาแผ่นดิน จัดร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อส่งเสริมสมุนไพรให้มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมไทย ดังวิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”
คำสำคัญ
คำสำคัญ มุมมอง, สมุนไพร, ระบบสุขภาพไทย