บทความวิชาการ
เวียนศีรษะ
ชื่อบทความ เวียนศีรษะ
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-01-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ม.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 28 ม.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เวียนศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อย แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ อาการมึนศีรษะ (dizziness) และอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน (Vertigo) อาการมึนศีรษะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ มีโรคระบบไหลเวียน โรคระบบประสาท วิตกกังวล หรืออาจเกิดได้จากยา เช่น ยาลดความดันโลหิตบางชนิด ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางบางชนิด ขณะที่อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมักเกิดจากโรคของหูชั้นในซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรงตัว เช่น โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด หรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ควรค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่สาเหตุของผู้ป่วยแต่ละราย การบรรเทาอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมียาที่ใช้หลายกลุ่ม ได้แก่ ยาที่กดการทำงานของระบบ vestibular เช่น Dimenhydrinate, Flunarizine, Cinnarizine ยาที่ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน สำหรับ Betahistine นิยมใช้รักษาอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะในร้านยา เภสัชกรควรรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย อาการ ประวัติการรักษา และการใช้ยา เพื่อประเมินหาสาเหตุ อาจส่งต่อแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายวินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีพบว่าเกิดจากยา ควรส่งต่อแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสม และควรอธิบายถึงสาเหตุการเกิด แนะนำแนวทางการรักษา แนะนำวิธีปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้ม และให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อลดความวิตกกังวล
คำสำคัญ
เวียนศีรษะ, บ้านหมุน, Dizziness, Vertigo, Betahistine