บทความวิชาการ
Betrixaban ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานสำหรับป้องกัน (Extended-duration thromboprophylaxis) VTE ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ชื่อบทความ Betrixaban ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานสำหรับป้องกัน (Extended-duration thromboprophylaxis) VTE ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ตุลยา โพธารส
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ (Venous Thromboembolism; VTE) ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (Acute medical illness requiring hospitalization) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะความเจ็บป่วย (Morbidity) และการเสียชีวิต (Mortality) ของผู้ป่วย โดยจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด VTE ในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาล การให้ยา Enoxaparin Rivaroxaban Apixaban แบบ Extended-duration thromboprophylaxis ในผู้ป่วยเหล่านี้ มีประสิทธิผลไม่ดีในการป้องกันการเกิด VTE และมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด Major bleeding ได้ ยา Betrixaban เป็นยาต้านแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ (Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants; NOACs) ทีได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration; FDA) ในข้อบ่งใช้เพื่อป้องกัน (Extended-duration thromboprophylaxis) VTE ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ในขนาดรับประทานเริ่มต้นครั้งละ 160 มิลลิกรัม (มก.) ตามด้วย 80 มก. วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร เป็นเวลา 35-42 วัน และปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่องรุนแรง หรือได้รับยาร่วมกับ P-glypoprotein (P-gp) inhibitor โดยยาออกฤทธิ์เป็น Potent direct reversible anti-factor Xa inhibitors จากการศึกษาทางคลินิก (APEX trial) พบว่า การได้รับยา Betrixaban ขนาดรับประทานวันละ 80 มิลลิกรัม (มก.) เป็นเวลา 35-42 วันสามารถลดการเกิด VTE โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Major bleeding เปรียบเทียบกับการได้รับยา Enoxaparin ขนาดยาวันละ 40 มก. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous; SC) เป็นเวลา 10±4 วัน (Standard-duration) ในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ยา Betrixaban มีความแตกต่างทางด้านเภสัชจลนศาสตร์จากยาอื่นๆในกลุ่ม NOACs คือ มีค่าครึ่งชีวิตยาว 19-27 ชั่วโมง มีค่า peak to trough ratio ต่ำกว่ายาอื่น ยาส่วนใหญ่ถูกกำจัดออกผ่านทาง Hepatobiliary system และไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตทำงานบกพร่องอย่างรุนแรง ยาส่วนน้อยมาก (<1%) ที่ถูกเปลี่ยนสภาพผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP450) ทำให้ยามีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาผ่านทาง CYP450 น้อยกว่ายาอื่น
คำสำคัญ
Anti factor Xa inhibitors, Betrixaban, Non-vitamin K oral anticoagulants, Venous thromboembolism