บทความวิชาการ
ประสิทธิภาพของ GLP-1 Receptor Agonists กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพของ GLP-1 Receptor Agonists กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้เขียนบทความ ภญ.ชนินาถ สีแดงน้อย และ ภญ.จิตราพร ทองอันตัง
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามประชาชนชาวไทย โดยจากข้อมูลความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่ามีการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ใน พ.ศ. 25571 และมีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบมากที่สุด โดยพบได้ถึงร้อยละ 95 จากผู้ป่วยทั้งหมด และโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง การรักษามีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว ต้องการทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา จึงมีการกำหนดแนวทางการรักษา โดยอาจเลือกใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยารับประทานไปจนถึงการใช้ยาฉีดอินซูลิน หรือยาฉีด GLP-1 receptor agonists ควบคู่กับการปรับพฤติกรรม GLP-1 receptor agonists เป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มใหม่ที่มีบทบาททางคลินิกมากขึ้นในปัจจุบัน แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2560 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้แนะนำให้เลือกใช้ยากลุ่ม GLP-1 receptor Agonists เป็นยาชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคอ้วนร่วมด้วย (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร)1 มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากความอ้วน และไม่สามารถใช้ยาชนิดอื่นได้ ซึ่งในประเทศไทย ยากลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน 3 รายการคือ Exenatide, Liraglutide และ Dulaglutide หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ GLP-1 receptor Agonists ได้แก่ ระดับ A1C ไม่ลดลง หรือลดลงน้อยกว่า 1% หรือน้ำหนักตัวลดลงน้อยกว่าร้อยละ 3 ใน 6 เดือน ให้พิจารณาหยุดยา และไม่แนะนำให้ใช้ GLP-1 receptor Agonists ร่วมกับ DPP-4 inhibitor เนื่องจากยามีความซ้ำซ้อนกันในด้านการออกฤทธิ์ และยังไม่มีข้อมูลรองรับการใช้ยาสองกลุ่มนี้ร่วมกัน1 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบว่ายาบางตัวในกลุ่ม GLP-1 receptor Agonists มีข้อมูลลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นั้น ยังไม่มีการนำยากลุ่มนี้มาใช้ในการรักษา เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ2
คำสำคัญ
GLP-1 Receptor Agonists เบาหวาน