บทความวิชาการ
P2Y12 receptor inhibitors สำหรับการป้องกัน atherothrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
ชื่อบทความ P2Y12 receptor inhibitors สำหรับการป้องกัน atherothrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes
ผู้เขียนบทความ ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยากลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors เป็นยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ค่อนข้างใหม่และยังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ด้วยการจับกับ P2Y12 receptor บนเกล็ดเลือดแล้วยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มรวมตัวกัน ยาจึงลดการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วย acute coronary syndromes ได้ ยา clopidogrel เป็นยาชนิดแรกในกลุ่มนี้ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้สำหรับป้องกัน myocardial infarction, stroke และ vascular death ที่เกิดจาก thrombosis ในผู้ป่วย acute coronary syndromes ข้อดีที่น่าสนใจของยาในกลุ่มนี้คือยาไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแผลในทางเดินอาหารเหมือนกับยา aspirin ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ยา clopidogrel เป็น prodrug การใช้ร่วมกับ CYP2C19 inhibitors เช่น omeprazole และ resveratrol จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของยา clopidogrel ลดลง ยา ticagrelor เป็นยาที่ใหม่กว่า clopidogrel และยาอยู่ในรูป active form จึงมักจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการออกฤทธิ์ แต่ยา ticagrelor เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด bleeding มากกว่า clopidogrel การใช้ ticagrelor ร่วมกับยา simvastatin จะมีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา simvastatin เพิ่มขึ้น ยา cangrelor เป็นยาในกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors ตัวใหม่ล่าสุดและอยู่ในรูปแบบของยาฉีด ยา cangrelor ออกฤทธิ์สั้นและพบปัญหาด้าน drug interactions น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามยาในกลุ่มนี้มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระมัดระวังในระหว่างการใช้คือการเกิด bleeding ยาในกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านของเภสัชพลศาสตร์ แต่ยาแตกต่างกันมากในด้านของเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อให้การใช้ยาในกลุ่มนี้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย บทความนี้จึงนำเสนอข้อมูลของยาในกลุ่ม P2Y12 receptor inhibitors ทั้ง 4 ชนิดที่มีใช้ในทางคลินิก ณ ปัจจุบัน
คำสำคัญ
antiplatelet drugs, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor และ cangrelor