บทความวิชาการ
เภสัชบำบัดในโรคความดันโลหิตสูงและอัพเดทแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน (Pharmacotherapy of hypertension and updated current hypertension guidelines)
ชื่อบทความ เภสัชบำบัดในโรคความดันโลหิตสูงและอัพเดทแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน (Pharmacotherapy of hypertension and updated current hypertension guidelines)
ผู้เขียนบทความ ณัฐธยาน์ ชาวเมือง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-002-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งของโรคที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน และด้านการรักษาด้วยยาจากผลการศึกษาวิจัยใหม่ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบัติในปัจจุบัน อาทิ แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของคณะกรรมการร่วมแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 8 ปี ค.ศ. 2014 (JNC 8) แนวทางเวชปฏิบัติของวิทยาลัยโรคหัวใจและสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ACC)/AHA) ปี ค.ศ. 2017 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของสมาคมโรคหัวใจและสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งยุโรป (ESC/ESH) ปี ค.ศ. 2018 และแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ปี ค.ศ. 2019 ซึ่งมีประเด็นคำแนะนำที่คล้าย และแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อทบทวนและอัพเดทองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง บทความนี้จึงกล่าวทบทวนนิยาม การจำแนกโรค เป้าหมายและหลักการให้การรักษาโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ เพื่อให้บริบาลเภสัชกรรมในโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ
Hypertension, Guideline, Treatment