บทความวิชาการ
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ (The management of asymptomatic bacteriuria)
ชื่อบทความ การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ (The management of asymptomatic bacteriuria)
ผู้เขียนบทความ สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-001-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 23 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ (asymptomatic bacteriuria) เป็นสภาวะที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพ (antibiotic) โดยเกินความจำเป็น นำไปสู่การเกิดปัญหาเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพในอนาคต ในปี ค.ศ. 2005 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Infectious Diseases Society of America, IDSA) ได้กำหนดแนวทางการจัดการผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ โดยคำแนะนำให้คัดกรองและรักษาภาวะดังกล่าว เฉพาะในผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่จะได้รับการทำหัตถการหรือส่องกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น ในปี ค.ศ. 2019 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการฉบับปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มเติมคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความชุกในการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการสูง ดังนั้น บทความนี้จะกล่าวทบทวนการดูแลและการรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่ออัพเดทความรู้และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลต่อไป
คำสำคัญ
แบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่ปรากฏอาการ, asymptomatic bacteriuria, urinary tract infection, bacteriuria