บทความวิชาการ
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ชื่อบทความ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 13 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้ถูกตราเป็นพระราชบัญญัติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเหตุผลและความจำเป็นของประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เพื่อให้การควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาต การขึ้นทะเบียนตำรับ การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดต่างประทศ ซึ่งได้บัญญัติให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ได้รับการยกเว้นในการไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือกฎหมายว่าด้วยอาหาร
คำสำคัญ